Managing Leads Using CompanyHub is As Eas
And As Flexible As Excel.

Works for B2B XCHARX B2C both

Smart followup suggestions ensure that you never miss a lead again.


Try It Yourself
14 օր անվճար փորձարկում: Ոչ մի վարկային քարտ չի պահանջվում:

Sales People Hate Updating CRM

But it’s not their mistake. CRMs are time consuming. But not CompanyHub.

Creating Leads

They can quickly create a new Lead /
Contact without leaving the page

Adding notes / tasks / conversations

They can add activity also from same page.

Editing like excel

They can double click any field to make changes. And save all changes in 1 click.

Setting next followup date

It is not necessary to spend minutes creating
followup tasks every time. Just set date
and it will show up in followups.

Ներմուծման արտահանման

To import, upload the file, map your
columns to fields and …… done! No fixed
format required. You can also import contacts
& companies from a single file and they
will be automatically associated.

You can also capture leads directly from your
website in CompanyHub

Take a 15 րոպե լողալ ընկերությունից եւ պատրաստ լինել հուզված

Փորձենք այն փորձել 14 օր անվճար փորձարկում: Ոչ մի վարկային քարտ չի պահանջվում: