شروع به کار

  • نحوه وارد کردن داده ها 2: 08

  • نحوه همگام سازی ایمیل 1: 19

  • مدیریت سربازی 2: 07

  • وظایف و ملاقات ها 1: 34

  • خط لوله معامله 1: 49

  • سفارشی سازی برای صنعت شما 7: 06

  • گزارش ها 2: 23

  • نقل قول 2: 35

ارسال برخی از انتقادات و پیشنهادات

ترک بازخورد