ලිවීම A ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තුවෙන් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබීමෙන් පසු ඊමේල් කරන්න

ලිවීම A ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තුවෙන් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබීමෙන් පසු ඊමේල් කරන්න

ඔබේ විකිණුම් ක්රියාවලිය ඊ-මේල් මගින් හෝ දුරකථනය හරහා අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්ය නම්, යම් මිලක් නියම කර ඇති අවස්ථාවක, අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සාමාන්යයෙන් පළමු අන්තර්ක්රියාකාරිත්වය මත මිලදී නොගනී. Continue reading

අභිෂේක් ඒ අග්රාවල්
ජනවාරි 21, 2019
විකිණුම් ස්වයංකරණය

2018 විකුණුම් ස්වයංකරණ මෙවලම සඳහා ආරම්භක මාර්ගෝපදේශය

භාණ්ඩ හා සේවාවන් විකිණීම කිසි විටෙක පහසු විය. දිනපතා විකුණන අභියෝගවලට හිසරදයක් විය හැක
ඔබේ කණ්ඩායමට සහ කණ්ඩායමේ කාර්යසාධනය ගැන කිව හැකිය. විකුණුම් ස්වයංකරණය සෑම ආකාරයකම විසඳුමක් වේ
දෛනික විකුණුම් ගැටළු අපි කොහොමද කරන්නේ කොහොමද කියලා විකිණුම් ස්වයංකරණ මෙවලමයි මෙම ගැටළුවලට විසඳුම් අපි මුලින්ම හඳුනා ගනිමු: Continue reading

සිද්දත කති්රි
නොවැම්බර් 19, 2018