භාෂාව වෙනස් කරන්න
ඇතුල් වන්න දැන් ලියාපදිංචි වන්න

ආරම්භ කිරීම

  • දත්ත ආනයනය කරන්නේ කෙසේද? 2: 08

  • සමමුහුර්ත කරන ආකාරය 1: 19

  • මූලික කළමනාකරණය 2: 07

  • කාර්යය සහ පත් කිරීම් 1: 34

  • ගනුදෙනුව 1: 49

  • ඔබේ කර්මාන්තයට අභිමතකරණය කරන්න 7: 06

  • වාර්තා 2: 23

  • මිල කැඳවීම් 2: 35