ලිවීම A ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තුවෙන් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබීමෙන් පසු ඊමේල් කරන්න

ලිවීම A ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තුවෙන් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබීමෙන් පසු ඊමේල් කරන්න

ඔබේ විකිණුම් ක්රියාවලිය ඊ-මේල් මගින් හෝ දුරකථනය හරහා අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්ය නම්, යම් මිලක් නියම කර ඇති අවස්ථාවක, අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සාමාන්යයෙන් පළමු අන්තර්ක්රියාකාරිත්වය මත මිලදී නොගනී. Continue reading

අභිෂේක් ඒ අග්රාවල්
ජනවාරි 21, 2019